Algemene Voorwaarden

Facturatie en algemene voorwaarden SloVeCo consulting BV 

Betalingsvoorwaarden 

Facturen zijn uiterlijk te betalen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. 

Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar ‘beslissing nr E.T. 84160 dd 12/06/1995’. 

Alle klachten met betrekking tot onze facturen dienen binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Sloveco consulting BV te worden verstuurd. Geschillen zullen exclusief onderworpen worden aan het oordeel van de bevoegde rechtbank van Brugge. Sloveco consulting BV heeft steeds de mogelijkheid een geschil bij een andere rechtbank aanhangig te maken. Laattijdige betalingen geven recht op aanrekening van de intresten (wettelijke intresten of intresten op basis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelszaken) en een conventionele schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag. Er worden geen kortingen contante betaling toegestaan. 

Artikel 1 : Algemeen. 

De algemene handelsvoorwaarden van SloVeCo maken deel uit van elk tussen SloVeCo en de opdrachtgevers afgesloten contract. Bij duurzame relaties gelden deze tevens voor alle in de toekomst nog uit te voeren opdrachten. Afwijkingen worden slechts erkend, wanneer zij schriftelijk door SloVeCo zijn bevestigd. 

Artikel 2 : Offertes, aannemen van opdrachten. 

De offertes van SloVeCo zijn vrijblijvend en worden opgesteld op basis van door de opdrachtgever verstrekte gegevens waarvoor deze 

verantwoordelijk is. Opdrachten worden pas als geaccepteerd beschouwd, wanneer SloVeCo deze schriftelijk heeft bevestigd, of wanneer SloVeCo door de tenuitvoerlegging dienovereenkomstig heeft gehandeld. De schriftelijke bevestiging van SloVeCo houdt geen aanvaarding in van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. SloVeCo mag er vanuit gaan dat de opdrachtgever en de ondertekenaars bevoegd zijn tot het aangaan van de overeenkomst. 

Artikel 3 : Veldwerk. 

De opdrachtgever verbindt er zich toe alle plannen van ondergrondse kabels, nutsleidingen, productieleidingen en ondergrondse tanks ter beschikking te stellen vóór de aanvang van het veldwerk. De opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de boringen uitgevoerd worden op zijn aansprakelijkheid voor wat betreft de aanwezigheid, ter hoogte van de boringen, van welke nutsvoorzieningen dan ook. 

Artikel 4 : Annulering door opdrachtgever. 

Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever, is SloVeCo gerechtigd op een schadevergoeding van 500 EUR voor zover deze annulering minder dan 24 uur voor de geplande aanvang van het veldwerk ter kennis van SloVeCo wordt gebracht. Bij elke annulatie na aanvang van de werkzaamheden, zal SloVeCo gerechtigd zijn op de vergoeding van de effectief geleverde prestaties, met een minimum van 50% van het bedrag zoals vermeld in de offerte. 

Artikel 5: Geheimhouding. 

Gegevens van een opdracht zullen door SloVeCo, zonder toestemming van de opdrachtgever, niet ter kennis van derden worden gebracht. 

Artikel 6 : Stagnatie der werkzaamheden. 

Overmacht die de normale uitvoering van het contract belemmeren of onmogelijk maken, ontslaat SloVeCo voor de duur van deze hinder en de omvang van de gevolgen ervan van de verplichting om de werkzaamheden verder te zetten. SloVeCo heeft in dergelijk geval wel het recht om alle reeds gemaakte kosten te facturen aan de opdrachtgever. 

Artikel 7 : Uitvoeringstermijn. 

De schriftelijk opgegeven uitvoeringstermijnen berusten steeds op een schatting, daar de aard van de werkzaamheden een exacte bepaling van de uitvoeringstermijn onmogelijk maakt. Overschrijding van de uitvoeringstermijnen – anders dan in gevallen van opzet of grove schuld – geeft opdrachtgever nooit het recht om een schadevergoeding van SloVeCo te vorderen, noch om een korting op de aan SloVeCo toekomende bedragen toe te passen. Schade aan derden ten gevolge van een overschrijding van de uitvoeringstermijn is voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 8 : Garanties. 

SloVeCo is niet aansprakelijk voor conclusies die anderen verbinden aan door SloVeCo verstrekte gegevens. Gerapporteerde gegevens en in het bijzonder die van bijkomende werkzaamheden, mogen slechts worden gehanteerd voor het doel waarvoor zij volgens de in de opdracht beschreven werkzaamheden zijn verzameld. Het gebruiken van gegevens door opdrachtgever of derden voor andere doeleinden geschiedt op risico van de gebruiker. Facturatie en algemene voorwaarden SloVeCo consulting 

Artikel 9 : Aansprakelijkheid en vrijwaring. 

Alle opdrachten uitgevoerd door SloVeCo houden een middelenverbintenis in en geen resultaatsverbintenis. Dit betekent dat de deskundige zich voortdurend inspant om de opdracht uit te voeren volgens de regels van de kunst en op basis van de beschikbare techniek. SloVeCo kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van haar opdracht ten gevolge van de beperkingen eigen aan het voorwerp van de opdracht/het onderzoek en/of de beperkingen opgelegd door een autoriteit van wie redelijkerwijze mag aangenomen worden dat zij bevoegd is. De aansprakelijkheid van SloVeCo en haar onderaannemers is uitgesloten voor enig verlies of schade, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door of ten gevolge van een onjuiste of nalatige uitvoering, tenzij de opdrachtgever bewijst dat deze te wijten is aan een grove fout. De opdrachtgever verbindt er zich toe SloVeCo te vrijwaren voor alle mogelijke schade en alle mogelijke aanspraken van derden, ten gevolge van gelijk welke, ook foutloze, handeling van de opdrachtgever. 

Artikel 10 : Verbreking van de overeenkomst. 

Indien het vertrouwen van SloVeCo in de kredietwaardigheid van de opdrachtgever geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de opdrachtgever en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt SloVeCo zich het recht voor van de opdrachtgever geschikte waarborgen te eisen. Indien de opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt SloVeCo zich het recht voor het geheel of een gedeelte van de uit te voeren opdracht stop te zetten. Bovendien zal de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling verbroken worden indien de opdrachtgever failliet gaat en/of WCO aanvraagt en/of in vereffening gaat. 

Artikel 11 : Eigendom van de onderzoeksresultaten. 

De rapporten opgesteld door SloVeCo, de in het kader van de opdracht verzamelde informatie en de technische installatie op het 

onderzoeksterrein blijven eigendom van SloVeCo tot algehele betaling van de facturen, zowel in hoofdsom als accessoria. 

Artikel 12 : Geschil. 

Alle klachten met betrekking tot onze facturen dienen binnen de 10 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan SloVeCo te worden verstuurd. Geschillen die tussen de partijen ontstaan, zullen onderworpen worden aan het oordeel van de bevoegde rechtbank van Brugge. SloVeCo is echter steeds gemachtigd het geschil voor een andere rechtbank te brengen. 

Artikel 13 : Toepasselijke wetgeving. 

De overeenkomst tussen SloVeCo en de opdrachtgever is onderworpen aan de Belgische Wetgeving 

. 

Artikel 14 : Wijziging algemene voorwaarden. 

Van toepassing is steeds de versie welke geldt ten tijde van de totstandkoming van de opdracht. Onderhavige versie dateert van 20 januari 2021.