Archeologienota

Archeologienota Sloveco

Onze dienstverlening

Sinds een aantal jaren is het in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota toe te voegen bij een verkavelingsaanvraag of bouwvergunningsaanvraag. Voordat er gekeken wordt of er voor uw aanvraag ook een archeologienota nodig is, leggen wij eerst uit wat deze nota inhoudt. Een archeologienota is een uiteenzetting van de archeologische waarde van het te onderzoeken perceel. Deze archeologische waarde dient ter bescherming van archeologisch erfgoed te worden bepaald door een erkend archeoloog.

Vraag hier uw offerte aan

Wat omvat een archeologienota?

Een archeologienota dient het volgende te omvatten:

  • Een exacte aanduiding op de perceelkaart van de nodige werken.
  • De resultaten die voortkomen uit het vooronderzoek.
  • Een duidelijk advies over maatregelen die genomen moeten worden.
  • Een kostenraming en de geschatte tijd van het archeologisch onderzoek.

Hoe start een archeologisch traject?

Een archeologisch traject start met een vooronderzoek waarin historische en archeologische bevindingen worden afgewogen tegenover de geplande werken. Een erkend archeoloog voert een archeologisch vooronderzoek uit volgens de Code van Goede Praktijk. De archeoloog bepaalt via een archeologisch vooronderzoek of er op het perceel archeologisch erfgoed aanwezig is. Vervolgens worden in de archeologienota maatregelen voorgesteld hoe met het erfgoed om moet worden gegaan. In de nota worden alle werken vermeld, zowel met ingreep in de bodem als werken zonder ingreep in de bodem. De archeoloog meldt de archeologienota bij het agentschap of erkende onroerenderfgoedgemeente om te laten toetsen of de nota voldoet aan alle gestelde eisen.

Wanneer is een archeologienota verplicht?

Om na te gaan of een archeologienota in uw situatie verplicht is, heeft het agentschap een archeologienota beslissingsboom opgesteld. Deze beslissingsboom is vervaardigd door het Agentschap Onroerend Erfgoed waarbij rekening wordt gehouden met diverse criteria. Zoals de ligging van het betreffende perceel in een vastgestelde archeologische zone of op een beschermde archeologische site. Maar ook de totale oppervlakte van het perceel en de geplande werken met én zonder ingreep in de bodem spelen hierbij een rol.

Bekrachtiging van een archeologienota

Erkende archeologen kunnen archeologienota’s opmaken en ter bekrachtiging indienen bij het agentschap. Na bekrachtiging van de archeologienota dient de bouwheer de bekrachtigde archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. Vervolgens neemt de vergunningverlenende overheid in de vergunning de voorwaarde op dat de maatregelen die voortvloeien uit de archeologienota uitgevoerd dienen te worden bij realisatie van de werken.

Kosten archeologische onderzoek

De kosten voor het archeologisch onderzoek worden meestal gedragen door de bouwheer zelf. Dit betreffen de kosten voor een erkende archeoloog en de kosten voor het geleverde werk. Daarbij zijn er twee soorten premies waar u voor in aanmerking zou kunnen komen. Een premie geldt bij een vooronderzoek met ingreep in de bodem. En de andere heeft betrekking op buitensporige kosten bij het doen van opgravingen. Of u voor een van de premies in aanmerking kunt komen, is geheel afhankelijk van het soort project en van de opdrachtgever.

Dienstverlening van SloVeCo consulting bv

Heeft u vragen over de archeologienota of kunt u onze hulp gebruiken bij een archeologisch project? Contacteer ons gerust om uw project te bespreken. Indien u gewenst ontvangt u vrijblijvend een realistische en scherpe prijsofferte.

VRAAG UW OFFERTE AAN