Asbestinventaris

asbestos roof, demolition

Onze dienstverlening

SloVeCo consulting specialiseerde zich in het opmaken van asbestinventarissen. SloVeCo consulting stelt meerdere gecertificeerde asbestdeskundigen te werk die asbestinventarissen opmaken voor zowel bedrijven als particulieren. Wij garanderen hierbij kwaliteit, een snelle service en een scherpe prijssetting.

Vraag hier uw offerte aan

Wanneer heeft u een asbestinventaris nodig?

Asbestinventaris wetgeving:

Elke werkgever die werknemers tewerkstelt dient een asbestinventaris te laten opmaken. Bedrijven dienen deze reeds sinds 1995 te laten opmaken. De fodwaso kan bij controle nagaan of u deze heeft laten opmaken wanneer deze een inspectie uitvoert . Ook zal in de nabije toekomst (2022) een asbestinventaris nodig zijn bij de verkoop van gebouwen die dateren van voor 2001. Verder dient een bedrijf of rechtspersoon de mensen die hij tewerkstelt binnen zijn gebouwen, steeds te informeren over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Ook wanneer u een gebouw sloopt, dient u de tewerkgestelden bijgevolg te informeren.

Sloopwerken:

Bij de sloop van een gebouw dient u als bedrijf een asbestinventaris te laten opstellen. Indien het te slopen gebouw voldoet aan bepaalde criteria, dient u een sloopopvolgingsplan te laten opstellen. Een sloopopvolgingsplan omvat naast een asbestinventaris nog enkele zaken. Meer info over het sloopopvolgingsplan kunt u terugvinden op: www.sloveco.be/sloopopvolgingsplan

(Ver)kopen woning

Een asbestinventaris kan u ook vrijwillig laten opstellen als particulier die zekerheid wenst over de aanwezigheid van asbest in het gebouw. Ook met het oog op aankoop van een woning, kan het uitermate interessant zijn om een asbestdeskundige van SloVeCo consulting ter plaatse te laten komen om een asbest inventaris te laten opmaken. Op deze manier heeft u meer zekerheid over de mogelijke saneringskosten van de verschillende asbesthoudende materialen en gezondheidsrisico’s die u loopt wanneer u een woning wenst aan te kopen.

Verkoop van woningen en de woonpas:

Bovendien dient men in de toekomst (-begin 2022) een asbestinventaris te laten opmaken wanneer u een woning verkoopt. De overheid stelt dit asbest attest verplicht bij de verkoop van alle woningen in België. Deze inventaris zal worden opgenomen in de woonpas (het digitale paspoort van uw woning). SloVeCo consulting zal ook in het kader van de woonpas asbestinventarissen opstellen. Meer informatie en recente ontwikkelingen omtrent de woonpas kunt u vinden op de volgende pagina: www.sloveco.be/asbestinventaris/woonpas/

Wat is een asbestinventaris?

Een asbestinventaris is een inventarisatie van de aanwezige asbest binnen en rondom een gebouw. Deze heeft over het algemeen betrekking op één adres. Indien er meerdere gebouwen op het terrein aanwezig zijn, worden alle gebouwen benoemd en geïnventariseerd. Bij appartementsgebouwen kan er een inventaris opgemaakt worden van het gehele gebouw of van één wooneenheid.

Geldigheid asbestinventarisatie:

De asbest wetgeving België legt geen geldigheidsduur van een asbestinventaris op. Wel zijn er door de jaren heen nieuwe ontwikkelingen en bevindingen, waardoor een oudere asbestinventaris naar alle waarschijnlijkheid onvolledig is. Veelal ontbreekt monsternamen van pleisterwerk, roofing, mastiek en verven. Op vandaag werden er minimum onderzoeksinspanningen bepaald door de sloopbeheerorganisatie. SloVeCo consulting zal deze onderzoeksinspanning steeds respecteren, ook wanneer er niet wordt samengewerkt met Tracimat.

Hoe herken je asbest?

Bepaalde asbesthoudende materialen zijn door sensibiliseringscampagnes van de Vlaamse Regering door een groot deel van de bevolking gekend. Dankzij deze campagnes kan u als particulier gemakkelijker asbest herkennen en kan blootstelling aan asbest vermeden worden. Ondertussen kunnen de meeste mensen reeds asbest dakpannen herkennen of asbest leien herkennen, maar lang niet alle asbesthoudende materialen zijn visueel vast te stellen.

Volgende toepassingen zijn vaak visueel te herkennen:

  • Golfplaten in asbestcement
  • Menuiserite onderdak
  • Asbestleien
  • Menuiserite asbest / Eternit asbest platen (vaak toegepast als asbest onderdak)

De meer gekende toepassingen in een gebouw zijn vaak de hechtgebonden materialen waar het blootstellingsrisico beperkt blijft wanneer het materiaal niet beschadigd wordt. Veelal betreft dit chrysotiel asbestvezels. Echter bij calamiteiten, zoals breken van de platen of bij een brand, kunnen de vezels toch vrijkomen waardoor de schadelijke asbest ingeademd kan worden en er bijgevolg een gevaarlijke blootstelling aan asbest is.

De gevaarlijkere toepassingen zijn veelal minder gekend. Recente bevindingen wijzen uit dat er zelf asbest in pleisterwerk werd gebruikt. Ook verven kunnen asbesthoudend zijn. Ondertussen zijn er meer dan 3500 gekende toepassingen. Het laten opstellen van een asbestinventaris door een gecertificeerd asbestdeskundige geeft uitsluitsel over de aanwezigheid van asbest in het gebouw. SloVeCo consulting helpt u graag verder.

Asbest verwijderen wetgeving België

In België mag u als particulier bepaalde asbesttoepassingen zelf verwijderen. Dit betreft uitsluitend hechtgebonden toepassingen in goede staat. Het is belangrijk dat u bij het verwijderen de nodige voorzorgsmaatregelen neemt zodat het risico op vrijkomen van asbestvezels tot een minimum wordt herleid. Volg hiertoe steeds de richtlijnen op van de OVAM: www.ovam.be/asbest-zelf-verwijderen.

Momenteel heeft een particulier geen verplichting om asbest te verwijderen. Wel is het zo dat het materiaal niet mag worden hergebruikt eens het werd gedemonteerd. Ook is asbest golfplaten verwijderen verplicht wanneer u zonnepanelen wenst te plaatsen op het dak van een gebouw.

Niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen dienen in België verplicht door een erkende asbestverwijderaar te worden verwijderd. Indien u deze asbestverwijdering als niet-erkende firma of als particulier uitvoert, riskeert u een boete.

Verschillende asbestinventarissen

Destructieve asbestinventaris

Een destructieve asbestinventaris is de meest volledige. Wanneer een destructieve asbestinventaris wordt opgesteld, zullen er van asbestverdachte materialen ook stalen worden genomen. Deze stalen worden geanalyseerd in een erkend laboratorium. De analyse geeft uitsluitsel over de aard van de materialen. Een destructieve asbestinventaris wordt steeds opgesteld wanneer men een gebouw zal slopen of er grondige renovatiewerken in zal uitvoeren. Deze asbestinventaris heeft een informatieve functie voor mensen die worden tewerkgesteld binnen de afbraak. De inventaris voorkomt dat mensen onwetend worden blootgesteld aan schadelijke stoffen tijdens de afbraak van het gebouw. Verder geeft een destructieve inventaris ook aanbevelingen over de verwijdering in de vorm van een driedelige code.

Indien u een sloopopvolgingsplan laat opmaken door SloVeCo consulting, wordt binnen dit sloopopvolgingsplan steeds een destructieve asbestinventaris opgemaakt. Het sloopopvolgingsplan doet hiernaast ook aanbevelingen voor de sloop.

Visuele asbestinventaris

Een visuele asbestinventaris zal een beschrijving maken van alle zichtbare asbestverdachte en asbesthoudende materialen binnen en rondom de gebouwen. De materialen waarin mogelijk asbest aanwezig is, worden dus ook opgenomen in de visuele asbestinventaris. Hierbij wordt geen monster genomen om uitsluitsel te krijgen. Ook kunnen niet alle materialen worden opgemerkt. Verborgen toepassingen (bijvoorbeeld menuiserite platen die werden behangen) blijven mogelijks onopgemerkt. Een visuele inventaris geeft bijgevolg eerder een indicatieve functie. De overheid stelt een visuele asbestinventaris verplicht bij verkoop van een woning in de toekomst waarna er een asbestattest wordt uitgereikt door de OVAM. Dit attest zal onderdeel zijn van het digitale paspoort van uw woning of de woonpas. De overheid stelt de asbestinventarisatie verplicht bij verkoop tegen 2022. Deze verplichting vloeit voort uit het ‘actieplan asbestafbouw’ vanuit de Vlaamse Regering.

VRAAG UW OFFERTE AAN