Wat kunt u verwachten?

SloVeCo consulting engageert zich om binnen de twee werkdagen een passende, transparante offerte aan te leveren. Wij vragen steeds om zo volledig mogelijk te zijn bij het aanleveren van gegevens bij uw offertevraag. Zo kunnen er plannen zijn van de bestaande toestand of kan er reeds een asbestinventaris opgemaakt zijn in het verleden. Het spreekt voor zich dat de aanwezigheid van deze informatie een gunstige invloed kan hebben op onze offerteprijs. Bij het opmaken van de offerte, gaan we reeds na of het werken via Tracimat interessant kan zijn binnen uw project. Hier wordt steeds de nodige toelichting gegeven binnen de begeleidende mail.

Bij gunning van de opdracht wordt, in samenspraak met u als opdrachtgever, het plaatsbezoek ingepland. Afhankelijk van uw vooropgestelde timing, proberen we dit steeds zo snel als mogelijk in te plannen. Tijdens het plaatsbezoek is het nodig om toegang te hebben tot alle ruimtes binnen de af te breken gebouwen. De erkend deskundige van SloVeCo consulting zal tijdens het plaatsbezoek de verschillende afvalstoffen inventariseren. Indien er verdachte materialen aanwezig zijn, zal onze deskundige deze materialen bemonsteren. De stalen worden vervolgens geanalyseerd in een erkend labo om uitsluitsel te geven over de aard van de materialen en aanwezigheid van schadelijke stoffen. Tijdens de monstername wordt materiaal zo min mogelijk beschadigd om vrijgave van gevaarlijke materialen te vermijden. Zeker wanneer het gebouw nog in gebruik is, wordt de plaats van monsternamen nadien gefixeerd om te vermijden dat aanwezige personen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Eens het plaatsbezoek werd afgerond en de analyseresultaten beschikbaar zijn, wordt overgegaan naar de administratieve verwerking van de opname. In deze fase wordt het voorbereidende onderzoek gevoerd en worden de beschikbare gegevens en kennis samengevoegd tot een overzichtelijk geheel. Ook worden hier de EURAL-codes toegekend aan de verschillende materialen en wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheden volgens de indicatoren van OVAM.

Eens alle materialen werden geïdentificeerd, worden aanbevelingen gedaan voor de sloop. Indien er bijzondere toepassingen werden vastgesteld, zal SloVeCo consulting u steeds verder begeleiden naar een betaalbare en verantwoorde oplossing om een degelijke en correcte verwijdering mogelijk te maken. Door onze ruime ervaring binnen de verschillende fases van het slopen van een gebouw, kunnen wij steeds een beroep doen op onze opgebouwde referenties om tot de financieel interessantste keuze te komen voor u als opdrachtgever.

Offerte vragen

Wat is een sloopopvolgingsplan? 

Een sloopopvolgingsplan vervangt de vroegere sloopinventaris. Het sloopopvolgingsplan is in bepaalde situaties een voorwaarde om uw omgevingsvergunning te bekomen wanneer u één of meerdere gebouwen of bouwkundige werken (gedeeltelijk) wenst te slopen. Het sloopopvolgingsplan is een inventarisatie van de grondstoffen die zullen vrijkomen bij de (gedeeltelijke) sloop van gebouwen of bouwkundige werken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. De opzet is de verschillende materialen te scheiden en te komen tot zuivere gerecycleerde granulaten die opnieuw ingezet kunnen worden.

Onderstaande informatie zal steeds terug te vinden zijn in een sloopopvolgingsplan:

  • Benaming per afvalstof (onderverdeeld in gevaarlijke/ niet-gevaarlijke- en asbesthoudend stoffen)
  • EURAL-code (afvalstof-code)
  • Geschatte hoeveelheid per afvalstof
  • Locatie van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen

Het sloopopvolgingsplan bevat naast bovenstaande informatie ook een destructieve asbestinventaris en aanbevelingen voor de sloop. Een sloopopvolgingsplan, opgemaakt door SloVeCo consulting, wordt met de nodige deskundigheid opgesteld om een meerwaarde te creëren voor alle betrokken partijen.

Offerte vragen

Wanneer is een sloopopvolgingsplan verplicht?

Om het selectief slopen te stimuleren, verplicht de OVAM het opstellen van een sloopopvolgingsplan voor bepaalde sloop of ontmantelingswerken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Het sloopopvolgingsplan wordt steeds opgesteld voor men de gebouwen of bouwkundige werken begint af te breken. Indien uw project aan onderstaande criteria beantwoord, zal u een sloopopvolgingsplan omgevingsvergunning nodig hebben:

Criteria:

  1. Niet-residentiële gebouwen wanneer het volume  > 1000 m³
  2. In hoofdzaak residentiële gebouwen met een volume  > 5000 m³
  3. Aanleg of onderhoud van infrastructuur op wegen als het volume  > 250 m³
  4. Vrijwillige sloopopvolging (vanwege de financiële voordelen voor de bouwheer)

Deze verplichting geldt voor aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend vanaf 5 juni 2018.

 Bron: OVAM

Offerte vragen

Omgevingsvergunning

Wanneer u een aanvraag tot omgevingsvergunning indient voor sloop- of ontmantelingswerken die beantwoorden aan de criteria waarbij een sloopopvolgingsplan nodig is, zal de omgevingsvergunning niet toegekend worden wanneer het sloopopvolgingsplan ontbreekt. Indien u het dossier heeft ingediend zonder sloopopvolgingsplan, zal er gevraagd worden naar het ontbrekende sloopopvolgingsplan. Veelal legt de vergunningsverlener hierbij een termijn op waarbinnen het dossier van de omgevingsvergunning dient te worden vervolledigd. Deze termijn wordt meestal bepaald op dertig dagen. Om te vermijden dat u de procedure om uw omgevingsvergunning aan te vragen helemaal dient te hernemen, garandeert SloVeCo consulting een snelle en correcte dienstverlening zodat de omgevingsvergunning zo snel als mogelijk ontvankelijk kan worden verklaard.

Offerte vragen

OVAM sloopinventaris opstellen

Vroeger diende men reeds een sloopinventaris verplicht op te stellen in het kader van de omgevingsvergunning bij sloopwerken die voldoen aan de criteria waarvoor nu een sloopopvolgingsplan nodig is. Een sloopinventaris opmaken, werd vroeger vaak gedaan door de architect. De sloopinventaris was een eerste aanzet om de veiligheid van de betrokken partijen te waarborgen en milieurisico’s te beperken. In het kader van de asbestafbouw werd deze verplichting aangescherpt en werd de sloopinventaris opgenomen als onderdeel van het sloopopvolgingsplan. Hiernaast bevat een sloopopvolgingsplan altijd een destructieve asbestinventaris en aanbevelingen voor de sloop. Ook werden er minimum onderzoeksinspanningen bepaald door de OVAM. Dit is nodig ter voorbereiding van de sloopwerkzaamheden waarbij veiligheid dient te worden gewaarborgd en milieurisico’s worden beperkt. Via de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) kunt u een sloopinventaris voorbeeld formulier downloaden. Een sloopopvolgingsplan voorbeeld wordt niet ter beschikking gesteld door de OVAM. De sloopbeheersorganisatie werkte wel een voorbeeld uit.

Met de sloopinventaris is de betrokken sloopaannemer meteen op te hoogte van alle afvalstoffen die aanwezig zijn in de te slopen gebouwen. Hierdoor kan men anticiperen op de selectieve sloop. Zo kan er een sortering worden gemaakt tussen schadelijke, niet-schadelijke en asbesthoudende stoffen om selectief slopen mogelijk te maken en te komen tot gerecycleerde granulaten. Een sloopopvolgingsplan doet hierop nog een aanvulling. Deze doet namelijk aanbevelingen over de wijze van verwijdering van de verschillende gevaarlijke materialen. Ook worden er aanbevelingen gegeven over de eventuele voorzorgsmaatregelen die een sloopaannemer dient te nemen om de veiligheid van zijn werknemers en omwonenden te waarborgen. De manier van het afvoeren van stoffen en eventueel hergebruik van materialen wordt evenwel meegenomen in het sloopopvolgingsplan.

Offerte vragen

Sloopopvolgingsplan Tracimat

Wat doet Tracimat?

Tracimat vzw is op vandaag de enige sloopbeheerorganisatie in België. Deze werd opgericht in samenspraak met verschillende beroepsorganisaties in de bouwsector. De betrokken partijen zijn de Vlaamse Confederatie bouw (VCB), de Confederatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken (CASO), de Federatie van Producenten van Recycling Granulaten (FPRG) en de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs- en consultancybedrijven (ORI).

Op vandaag is werken volgens de procedure van de sloopbeheerorganisatie volledig vrijblijvend.

Indien er gekozen wordt om te werken volgens deze sloopbeheersorganisatie, wordt het sloopopvolgingsplan ingediend door SloVeCo consulting als erkend deskundige bij Tracimat. Tracimat doet vervolgens controle op de correcte uitvoering van de onderzoeksinspanning van de deskundige en levert een conformverklaring af. Afhankelijk van de grootte van het bouwwerk, wordt er na het verwijderen van de eventueel aanwezige gevaarlijke stoffen nog een controlebezoek gevoerd door SloVeCo consulting. Tijdens het controlebezoek stelt SloVeCo consulting een controleverslag op welke evenwel wordt overgemaakt aan de sloopbeheerorganisatie. Het controlebezoek is echter niet verplicht indien een sloopopvolgingsplan niet verplicht is in het kader van de omgevingsvergunning.

Indien de gevaarlijke stoffen correct werden verwijderd, zal de sloopbeheerorganisatie een verwerkingstoelating afleveren en kan men beginnen met het selectief slopen. Elke verwerkingstoelating heeft een unieke code waarmee de sloopaannemer het baksteenpuin goedkoper kan afvoeren naar de verwerker.

Vrijblijvend

Deze keuze om te werken via Tracimat is optioneel / vrijblijvend en niet altijd interessant. Het kiezen voor de sloopopvolging volgens Tracimat is interessant wanneer er voldoende tonnage baksteenpuin vrijkomt. Indien dit het geval is, zal de dossier-kost zichzelf terugbetalen. Ook is het belangrijk om de uitvoeringswijze van de aannemer reeds te kennen. Indien het puin ter plaatse wordt gebroken en verwerkt, wordt er bijvoorbeeld geen financieel voordeel gedaan bij het volgen van de Tracimatprocedure. Meestal wordt de keuze om te werken via de sloopbeheerorganisatie gemaakt wanneer een project in uitvoering gaat, in samenspraak met de aannemer. Tracimat verplicht enkele voorwaarden waaraan de sloopaannemer dient te voldoen. Zo moet deze net als SloVeCo consulting erkend zijn door hen. Het werken via de sloopbeheerorganisatie hangt dus af van verschillende factoren en wordt idealiter beslist eens alle partijen gekend zijn.

Financieel voordeel

Het werken via Tracimat kan financiële voordelen hebben. Een sloopopvolgingsplan volgens de Tracimatprocedure, dient men te laten opstellen door een erkend sloopopvolgingsplan deskundige. Bovendien is een sloopopvolgingsplan eengezinswoning laten opstellen door de overgangsmaatregel extra interessant. Hetzelfde geldt voor in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume lager dan 5000 kubieke meter. Het laten opmaken van een sloopopvolgingsplan kan dus ook interessant zijn, indien u deze niet nodig heeft in het kader van uw omgevingsvergunning.

Door de overgangsmaatregel is op vandaag een controlebezoek in de hier voor vermelde situaties niet verplicht. Ook is de dossier-kost beperkt waardoor er al snel financieel voordeel wordt gedaan. SloVeCo consulting heeft meerdere erkend deskundigen in huis waardoor we een snelle service kunnen bieden en correct advies over het al dan niet te kiezen om te werken via de sloopbeheerorganisatie. Verdere toelichting over de verschillende procedures, kunt u vinden op de volgende pagina: www.sloveco.be/sloopopvolgingsplan/tracimat/

Offerte vragen

Onze expertise

SloVeCo consulting heeft verschillende experten in huis met elk hun expertise. SloVeCo consulting stelt sloopopvolgingsplannen op binnen diverse sectoren. Wij verzorgen zowel grote internationale dossiers als kleinere dossiers voor particulieren. SloVeCo consulting werkt volgend de internationale standaard ISO9001:2015 om maximale kwaliteitsborging te bieden. Om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen, implementeerden wij de eisen uit de VCA certificering binnen onze onderneming. Hierdoor komen wij tegemoet aan de kwaliteit- en veiligheidseisen die onze opdrachtgevers stellen.

Zo werken we voor onder andere schoolgemeenschappen, huisvestingsmaatschappijen, studiebureaus, projectontwikkelaars, gemeentebesturen, KMO’s en particulieren.

Enkele van onze referenties:

VRAAG UW OFFERTE AAN